CCN embleem

DISCLAIMER CCN

Bepalingen vooraf

 • Website: hiermee wordt verstaan de webpagina waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein commerclub.nl en, met insluiting van voorgenoemde, (indirect) die gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina’s, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in ‘bepalingen vooraf’;
 • Webpagina: is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden;
 • Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van inhoud bedoeld;
 • Gebruik(en): (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen van deze website. Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;
 • Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;
 • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;
 • De CCN: de Commer Club Nederland, KvK nr. 40324069, leden van het bestuur, de Technische- en overige commissies en de moderator van de website;
 • Leden: dit zijn natuurlijke rechtspersonen die lid zijn volgens de Statuten en Huishoudelijk Reglement van de CCN;
 • Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik; een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om de CCN schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen; e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclametelefoontjes, brieven etc.; het bezoeken van niet gepubliceerde pagina’s. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

 

Disclaimer Website

 • Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
 • De CCN draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is de CCN niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
 • De CCN staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
 • De CCN is niet aansprakelijkheid voor schade:
  • Toegebracht door de website.
  • Voortvloeiend uit het gebruik van de website.
  • In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website.
  • Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.
 • Ook is de CCN gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 • De CCN behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
 • De CCN behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is de CCN niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
 • De CCN is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
 • De CCN behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 • De CCN zal leden, die login-gegevens voor de site en/of documenten aan derden (niet zijnde leden) verstrekken of daar aan meewerken, toetsen aan de CCN-Statuten;
 • Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden, om uw bezoeken aan de site te monitoren en/of u de toegang tot gedeelten van de website te ontzeggen;
 • De gebruiker vrijwaart de CCN, van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.                                                                      

1-11-2015